ติดต่อ

วัดบวรนิเวศวิหาร

๒๔๘ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๘๒๐๒    โทรสาร ๐๒๒๘๑๕๐๕๑