พระธรรมเทศนา

ธรรมอบรมจิต ตอนที่ ๔

พระสงฆ์  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_001.mp3
สังฆานุสสติ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_002.mp3
พระสังฆคุณ ๑ (สุปฏิปนฺโน)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_003.mp3
พระสังฆคุณ ๒ (อุชุปฏิปนฺโน)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_004.mp3
พระสังฆคุณ ๓ (ญายปฏิปนฺโน)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_005.mp3
พระสังฆคุณ ๔ (สามีจิปฏิปนฺโน)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_006.mp3
พระสังฆคุณ ๕ (อาหุเนยฺโย)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_007.mp3
พระสังฆคุณ ๖ (ปาหุเนยฺโย)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_008.mp3
พระสังฆคุณ ๗ (ทกฺขิเณยฺโย)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_009.mp3
พระสังฆคุณ ๘ (อญฺชลิกรณีโย)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_010.mp3
พระสังฆคุณ ๙ (อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺส)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_011.mp3
สติปัฏฐาน ๔ ตามนัยที่ทรงสอนพระราหุล  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_012.mp3
สติ ขันติ ในการปฏิบัติไตรสิกขา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_013.mp3
การเข้าถึงธรรมด้วยสัมมาสติ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_014.mp3
อปัณณกปฏิปทา ๑ (ธรรมสมาธิ จิตสมาธิ)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_015.mp3
อปัณณกปฏิปทา ๒ (ใช้ปัญญาพิจารณาความถูกต้อง)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_016.mp3
อปัณณกปฏิปทา ๓ (เมตตาพรหมวิหาร)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_017.mp3
อปัณณกปฏิปทา ๔ (กรุณาพรหมวิาหร)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_018.mp3
อปัณณกปฏิปทา ๕ (มุทิตาพรหมวิหาร) http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_019.mp3
อปัณณกปฏิปทา ๖ (อุเบกขาพรหมวิหาร)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_020.mp3
พรหมวิหาร ๔ ตามแนวโพชฌงค์   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_021.mp3
พรหมวิหารธรรมในทางปฏิบัติ   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_022.mp3
จิตบรรลุนิพพาน   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_023.mp3
พัฒนาความสำรวม ความตั้งใจ ความรู้  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_024.mp3
ข้อปฏิบัติในทางปัญญา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_025.mp3
เรียนให้รู้จักธรรม  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_026.mp3
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ (กายานุปัสสนา)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_027.mp3
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ (เวทนานุปัสสนา)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_028.mp3
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ (เวทนาและจิตตานุปัสสนา)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_029.mp3
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ (ธัมมานุปัสสนา นิวรณ์ ๕)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_030.mp3
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ (ธัมมานุปัสสนา ขันธ์ ๕ นัย ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_031.mp3
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ (ธัมมานุปัสสนา ขันธ์ ๕ นัย ๒)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_032.mp3
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ (ธัมมานุปัสสนา อายตนะและสังโยชน์)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_033.mp3
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ (สัมมัปปธาน ๔_ ตอน ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_034.mp3
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ (สัมมัปปธาน ๔_ ตอน ๒)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_035.mp3
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ (อิทธิบาท ๔)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_036.mp3
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ (อินทรีย์ ๕)    http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_037.mp3
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ (พละ ๕)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_038.mp3
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ (โพชฌงค์ ๗)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_039.mp3
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ (มรรค ๘)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_040.mp3
การอบรมจิต  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_041.mp3
กาลเวลา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_042.mp3
การปฏิบัติธรรม   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_043.mp3
จิตภาวนา   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_044.mp3
เอกายนมรรค  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_045.mp3
กิจของผู้ปฏิบัติเป็นสัมมาทิฏฐิ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_046.mp3
การทำสมาธิในการฟังธรรม  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_047.mp3
บุคคล ๓ จำพวก (ตอน ๑)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_048.mp3
บุคคล ๓ จำพวก (ตอน ๒)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_049.mp3
ผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนา   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_050.mp3
จิตสิกขา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_051.mp3
จิตภาวนา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_052.mp3
กรรมฐานเบื้องต้น  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_053.mp3
สติปัฏฐาน ๔  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_054.mp3
อุปการธรรม ๔ ในการปฏิบัติกรรมฐาน  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_055.mp3
สติกำหนดดูลมหายใจ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_056.mp3
การปฏิบัติเพื่อให้ได้สมาธิ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_057.mp3
การปฏิบัติตามแนวองค์ฌาน  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_058.mp3
จิตกำหนดรู้วิตก ๒ กอง  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/004/004_059.mp3