พระธรรมเทศนา

ธรรมอบรมจิต ตอนที่ ๓

พระพุทธคุณ ๑ (อรหํ_ นัย ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_001.mp3
พระพุทธคุณ ๑ (อรหํ_ นัย ๒)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_002.mp3
พระพุทธคุณ ๑ (อรหํ_ นัย ๓)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_003.mp3
พระพุทธคุณ ๑ (อรหํ_ นัย ๔)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_004.mp3
พระพุทธคุณ ๒ (สมฺมาสมฺพุทฺโธ)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_005.mp3
พระพุทธคุณ ๓ (วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน_ นัย ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_006.mp3
พระพุทธคุณ ๓ (วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน_ นัย ๒)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_007.mp3
พระพุทธคุณ ๓ (วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน_ นัย ๓)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_008.mp3
พระพุทธคุณ ๓ (วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน_ นัย ๔)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_009.mp3
พระพุทธคุณ ๔ (สุคโต)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_010.mp3
พระพุทธคุณ ๕ (โลกวิทู_ นัย ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_011.mp3
พระพุทธคุณ ๕ (โลกวิทู_ นัย ๒)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_012.mp3
พระพุทธคุณ ๖ (อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ_ นัย ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_013.mp3
พระพุทธคุณ ๖ (อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ_ นัย ๒)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_014.mp3
พระพุทธคุณ ๖ (อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ_ นัย ๓)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_015.mp3
พระพุทธคุณ ๗ (สตฺถา เทวมนุสฺสานํ)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_016.mp3
พระพุทธคุณ ๘ (พุทฺโธ ๑ พุทโธ)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_017.mp3
พระพุทธคุณ ๘ (พุทฺโธ ๑ ผู้ตื่น)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_018.mp3
พระพุทธคุณ ๘ (พุทโธ ๒ ผู้เบิกบาน)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_019.mp3
พระพุทธคุณ ๘ (พุทโธ ๓)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_020.mp3
การปฏิบัติจิตภาวนา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_031.mp3
สมาธิในสติปัฏฐาน  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_032.mp3
อุปการธรรมในปฏิบัติจิตตภาวนา (นัย ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_033.mp3
อุปการธรรมในปฏิบัติจิตตภาวนา (นัย ๒)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_034.mp3
ประโยชน์จากการปฏิบัติธรรม (นัย ๑)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_035.mp3
ประโยชน์จากการปฏิบัติธรรม (นัย ๒)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_036.mp3
พระธรรม (ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_037.mp3
พระธรรมคุณ ๑ (สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_038.mp3
พระธรรมคุณ ๒ (สนฺทิฏฺฐิโก)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_039.mp3
พระธรรมคุณ ๓ (อกาลิโก_ นัย ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_040.mp3
พระธรรมคุณ ๓ (อกาลิโก_ นัย ๒)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_041.mp3
สรุปพระธรรมคุณ ๓   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_042.mp3
พระธรรมคุณ ๔ (เอหิปสฺสิโก_ นัย ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_043.mp3
พระธรรมคุณ ๔ (เอหิปสฺสิโก_ นัย ๒)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_044.mp3
พระธรรมคุณ ๔ (เอหิปสฺสิโก_ นัย ๓)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_045.mp3
พระธรรมคุณ ๕ (โอปนยิโก_ นัย ๑)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_046.mp3
พระธรรมคุณ ๕ (โอปนยิโก_ นัย ๒)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_047.mp3
พระธรรมคุณ ๕ (โอปนยิโก_ นัย ๓)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_048.mp3
พระธรรมคุณ ๕ (โอปนยิโก_ นัย ๔)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_049.mp3
พระธรรมคุณ ๕ (โอปนยิโก_ นัย ๕)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_050.mp3
พระธรรมคุณ ๖ (จิตตานุปัสสนา)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_051.mp3
พระธรรมคุณ ๖ (ธัมมานุปัสสนา_ นัย ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_052.mp3
พระธรรมคุณ ๖ (ธัมมานุปัสสนา_ นัย ๒)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_053.mp3
พระธรรมคุณ ๖ (ธัมมานุปัสสนา_ นัย ๓)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_054.mp3
พระธรรมคุณ ๖ (ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_055.mp3
พระธรรมคุณ ๖ (การเจริญเมตตาตามหลักโพชฌงค์ ๗)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_056.mp3
พระธรรมคุณ ๖ (การเจริญกรุณาตามหลักโพชฌงค์ ๗)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_058.mp3
พระธรรมคุณ ๖ (การเจริญอุเบกขาตามหลักโพชฌงค์ ๗)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_059.mp3
พระธรรมคุณ ๖ (ยกโพชฌงค์เป็นหลักปฏิบัติในสติปัฏฐาน)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_060.mp3
พระธรรมคุณ ๖ (สติสัมโพชฌงค์ องคคุณของความรู้พร้อม)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_061.mp3
พระธรรมคุณ ๖ (ความรู้จำเพาะตน)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_062.mp3
พระธรรมคุณ ๖ (วิญญู ผู้รู้)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_063.mp3
พระธรรมคุณ ๖ (รู้เกิดดับของกาย เวทนา จิต ธรรม)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_064.mp3
พระธรรมคุณ ๖ (ปฏิบัติในสติปัฏฐานโดยโพชฌงค์)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_065.mp3
พระธรรมคุณ ๖ (ใช้สติปัญญากำหนดรู้ทุกข์และสมุทัย)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_066.mp3
พระธรรมคุณ ๖ (ข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นวิญญูชน)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_067.mp3
พระธรรมคุณ ๖ (กำหนด กาย เวทนา จิต ธรรม)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_068.mp3
พระธรรมคุณ ๖ (จิตที่ควรแก่การเจริญวิปัสสนา)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_069.mp3
สรุปพระธรรมคุณ ๖   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_070.mp3
สรุปพระธรรมคุณ ๖   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/003/003_071.mp3