พระธรรมเทศนา

ธรรมอบรมจิต ตอนที่ ๒

อนังคณสูตร (ผู้ไม่มีกิเลส)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_001.mp3
กรรมฐานตามนัยที่มาในอิติวุตตกติกนิบาต  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_002.mp3
จิต  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_003.mp3
จิต วิญญาณ มโน  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_004.mp3
เจโตขีลสูตร  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_005.mp3
ขันติ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_006.mp3
มาร ๕  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_007.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๑ (กุศล อกุศล)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_008.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๒ (อาหาร)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_009.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๓ (อริยสัจ ๔)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_010.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๔ (ชรา มรณะ)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_011.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๕ (ชาติ_ นัย ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_012.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๕ (ชาติ_ นัย ๒)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_013.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๖ (ภพ_ นัย ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_014.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๖ (ภพ_ นัย ๒)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_015.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๗ (อุปาทาน)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_016.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๘ (ทิฏฐุปาทาน)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_017.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๙ (สืลัพพตุปาทาน)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_018.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๑๐ (อัตตวาทุปาทาน)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_019.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๑๑ (สักกายทิฏฐิ)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_020.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๑๒ (ตัณหา_ นัย ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_021.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๑๒ (ตัณหา_ นัย ๒)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_022.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๑๓ (เวทนา)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_023.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๑๔ (ผัสสะ)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_024.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๑๕ (อายตนะ)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_025.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๑๖ (นามรูป)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_026.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๑๗ (รูป)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_027.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๑๘ (วิญญาณ)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_028.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๑๙ (สังขาร)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_029.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๒๐ (อวิชชา_ นัย ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_030.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๒๐ (อวิชชา_ นัย ๒)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_031.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๒๐ (อวิชชา_ นัย ๓)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_032.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๒๐ (อวิชชา_ นัย ๔)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_033.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๒๑ (อาสวะ_ นัย ๑)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_034.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๒๑ (อาสวะ_ นัย ๒)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_035.mp3
สัมมาทิฏฐิ ๒๑ (อาสวะ_ นัย ๓)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_036.mp3
สรุปสัมมาทิฏฐิ (อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดอาสวะ)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_037.mp3
อาสวะเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_038.mp3
อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร (นัย ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_039.mp3
อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร (นัย ๒)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_040.mp3
สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_041.mp3
วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป (นัย ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_042.mp3
วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป (นัย ๒)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_043.mp3
นามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะ   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_044.mp3
อายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_045.mp3
ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_046.mp3
ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_047.mp3
ข้อธรรม (อริยสัจ ๔) ในปฏิจจสมุปบาท (นัย ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_048.mp3
ข้อธรรม (อริยสัจ ๔) ในปฏิจจสมุปบาท (นัย ๒)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_049.mp3
ความเกิดดับแห่งปฏิจจสมุปบาท   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_050.mp3
สรุปสติปัฏฐาน ๔  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/002/002_051.mp3