พระธรรมเทศนา

ธรรมอบรมจิด ตอนที่ ๑

ดาวน์โหลดหนังสือเสียงนี้
สุญญตา ๑ (กำหนดป่า-แผ่นดิน) http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_001.mp3
สุญญตา ๒ (กำหนดอากาศ-วิญญาณ) http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_002.mp3
สุญญตา ๓ (อนิมิตเจโตสมาธิ-นิพพาน)http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_003.mp3
สุญญตา ๔ (นิยยานิกธรรม) http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_004.mp3
สุญญตา ๕ (สมาธินิมิต)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_005.mp3
สุญญตา ๖ (ศึล สมาธิ ปัญญา) http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_006.mp3
สุญญตา ๗ (วิธีฟังธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม) http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_007.mp3
อนิจจสัญญา ทุกขสัญญา อนัตตสัญญา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_008.mp3
อานาปานสติ http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_009.mp3
อานาปานสติ ขั้นกายานุปัสสนา http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_010.mp3
อานาปานสติ ขั้นเวทนานุปัสสนา   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_011.mp3
อานาปานสติ ขั้นจิตตานุปัสสนา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_012.mp3
อานาปานสติ ขั้นธัมมานุปัสสนา (นัย ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_013.mp3
อานาปานสติ ขั้นธัมมานุปัสสนา (นัย ๒)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_014.mp3
อานาปานสติสมาธิภาวนา (นัย ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_015.mp3
อานาปานสติสมาธิภาวนา (นัย ๒)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_016.mp3
อานาปานสติ ขั้นที่ ๒  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_017.mp3
จิตที่รู้เดียงสา (จิตที่มีศีล สมาธิ ปัญญา)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_018.mp3
ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐาน  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_019.mp3
วิมุตติจิต (จิตที่เป็นศีล สมาธิ ปัญญา)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_020.mp3
บารมีและอาสวะ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_021.mp3
ประมวลหลักปฏิบัติ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_022.mp3
อารักขกรรมฐาน (นัย ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_023.mp3
อารักขกรรมฐาน (นัย ๒)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_024.mp3
กรรมฐาน ๒ และหัดกำหนดสติขั้นเริ่มแรก  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_025.mp3
กรรมฐานที่เป็นบุพภาค  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_027.mp3
อานาปานสติ_ สติเพ่งดูเกิดดับของลมหายใจ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_028.mp3
อานาปานสติ_ กำหนดลมหายใจเข้า-ออก พร้อมทั้ง พุท-โธ   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_029.mp3
อานาปานสติ_ สติรู้กายทั้งหมด (หายใจเข้า-ออก)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_030.mp3
อานาปานสติ_ ระงับกายสังขาร (หายใจเข้า-ออก)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_031.mp3
อานาปานสติ_ สติรู้ลมหายใจเข้า-ออก ยาวหรือสั้น  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_032.mp3
ดูภายในอินทรีย์ ๕  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_033.mp3
สติกำหนดเวทนา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_034.mp3
สติกำหนดจิต   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_035.mp3
สติกำหนดกาย เวทนา จิต ธรรม  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_036.mp3
สติกำหนดดูกาย เวทนา จิต ธรรม  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_037.mp3
รู้อิริยาบถใหญ่ รู้อาการของกาย  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_038.mp3
พิจารณากายให้เห็นโดยความเป็นธาตุ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_039.mp3
พิจารณากายให้เห็นเป็นสิ่งปฏิกูล   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_040.mp3
นิวรณ์ ๕  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_041.mp3
ขันธ์ ๕   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_042.mp3
อายตนะและสังโยชน์  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_043.mp3
โพชฌงค์  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_044.mp3
ทุกข์ ๒ ชั้น  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_045.mp3
กำหนดดูทุกข์ที่ขันธ์ ๕ (ทุกข์ ๓ ลักษณะ)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_046.mp3
ทุกข์สมุทัย  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_047.mp3
ญาณในอริยสัจ (ทุกข์)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_048.mp3
กิจในอริยสัจ ๔ (นัย ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_049.mp3
กิจในอริยสัจ ๔ (นัย ๒)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_050.mp3
อริยสัจ ๔ และปฏิบัติศีลวัตร  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_051.mp3
พ้นทุกข์ด้วยการละตัณหา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_052.mp3
สรุปธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_053.mp3
องค์ฌาน  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_054.mp3
ข้อปฏิบัติเพื่อความไม่เป็นทาสตัณหา   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_055.mp3
ความว่าง สงบ หลุดพ้น  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_056.mp3
ปิยรูปสาตรูป แดนเกิดดับตัณหา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_057.mp3
สัมมาสมาธิ   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_058.mp3
สรุปการบรรยายตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_059.mp3
สติและปัญญา   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_060.mp3
ละอาสวะด้วยทัศนะ (ปัญญา)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_061.mp3
ละอาสวะด้วยอินทรียสังวร  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_062.mp3
จิตที่ประกอบด้วยกุศลราศี   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_063.mp3
เทวธาวิตักกสูตร ๑  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_064.mp3
เทวธาวิตักกสูตร ๒  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_065.mp3
วิตักกสัณฐานสูตร ๑  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_066.mp3
วิตักกสัณฐานสูตร ๒  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_067.mp3
 สัลเลขปฏิบัติ   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_068.mp3
สัพพาสวสังวรสูตร ๑  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_069.mp3
สัพพาสวสังวรสูตร ๒  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_070.mp3
สัพพาสวสังวรสูตร ๓  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_071.mp3
สัพพาสวสังวรสูตร ๔  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_072.mp3
สัพพาสวสังวรสูตร ๕  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_073.mp3
สัพพาสวสังวรสูตร ๖  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/001/001_074.mp3