หนังสือเสียง

๔๕พรรษาของพระพุทธเจ้า

พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๐๑  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/01.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๐๒  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/02.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๐๓  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/03.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๐๔  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/04.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๐๕  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/05.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๐๖  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/06.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๐๗  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/07.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๐๘  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/08.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๐๙  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/09.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๑๐  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/10.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๑๑   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/11.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๑๒  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/12.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๑๓  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/13.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๑๔  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/14.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๑๕   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/15.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๑๖  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/16.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๑๗  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/17.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๑๘  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/18.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๑๙  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/19.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๒๐  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/20.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๒๑  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/21.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๒๒  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/22.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๒๓  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/23.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๒๔  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/24.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๒๕  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/25.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๒๖   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/26.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๒๗  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/27.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๒๘  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/28.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๒๙  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/29.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๓๐  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/30.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๓๑  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/31.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๓๒  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/32.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๓๓  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/33.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๓๔  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/34.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๓๕  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/35.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๓๖  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/36.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๓๗  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/37.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๓๘  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/38.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า อกฤช ตอนที่ ๓๙   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/39.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า อกฤช ตอนที่ ๔๐   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/40.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า อกฤช ตอนที่ ๔๑   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/41.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า อกฤช ตอนที่ ๔๒   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/42.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า อกฤช ตอนที่ ๔๓   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/43.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า อกฤช ตอนที่ ๔๔   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/44.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า อกฤช ตอนที่ ๔๕   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/45.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า อกฤช ตอนที่ ๔๖    http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/46.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า อกฤช ตอนที่ ๔๗   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/47.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า อกฤช ตอนที่ ๔๙   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/48.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า อกฤช ตอนที่ ๕๐   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/50.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า อกฤช ตอนที่ ๕๑   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/51.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า อกฤช ตอนที่ ๕๒   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/52.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า อกฤช ตอนที่ ๕๓  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/53.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า อกฤช ตอนที่ ๕๔  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/54.mp3
พรรษาของพระพุทธเจ้า อกฤช ตอนที่ ๕๕  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/001/55.mp3