พระประวัติ

ประวัติพระสังฆราช

ความนำ new  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/009/01/001.mp3
ประวัติพระสังฆราช - พระผนวช new  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/009/01/002.mp3
ประวัติพระสังฆราช New  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/009/01/002.mp3