พระธรรมเทศนา

ธรรมอบรมจิต ตอนที่ ๕

นิมิตเครื่องกำหนดหมายของใจ (ตอน ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_001.mp3
นิมิตเครื่องกำหนดหมายของใจ (ตอน ๒_ นัย ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_002.mp3
นิมิตเครื่องกำหนดหมายของใจ (ตอน ๒_ นัย ๒)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_003.mp3
แนวปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ โดยอาศัยลมหายใจ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_004.mp3
กายานุปัสสนา ๔ ขั้น  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_005.mp3
เวทนานุปัสสนา ๔ ขั้น  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_006.mp3
จิตตานุปัสสนา ๔ ขั้น  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_007.mp3
ธัมมานุปัสสนา ๔ ขั้น  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_008.mp3
สฬายตนวิภังคสูตร (ตอน ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_009.mp3
สฬายตนวิภังคสูตร (ตอน ๒)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_010.mp3
สฬายตนวิภังคสูตร (ตอน ๓)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_011.mp3
สฬายตนวิภังคสูตร (ตอน ๔_ นัย ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_012.mp3
สฬายตนวิภังคสูตร (ตอน ๔_ นัย ๒)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_013.mp3
สฬายตนวิภังคสูตร (ตอน ๕)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_014.mp3
ที่เกิดของกิเลส  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_015.mp3
วิธีปฏิบัติธรรม  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_016.mp3
ขั้นตอนของการปฏิบัติ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_017.mp3
ธรรมเครื่องดับสังโยชน์  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_018.mp3
ธรรมเครื่องระงับนิวรณ์ ๕  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_019.mp3
อุเบกขา   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_020.mp3
ความหมายของอริยสัจ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_021.mp3
กิจในอริยสัจ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_022.mp3 
ทุกข์   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_023.mp3
ทุกขสัจ (ทุกขทุกข์)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_024.mp3
ทุกขสัจ (สังขารทุกข์)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_025.mp3
ทุกขสัจ (ปรินามทุกข์)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_026.mp3
ทุกขสมุทัยอริยสัจ (ตอน ๑)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_027.mp3
ทุกขสมุทัยอริยสัจ (ตอน ๒)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_028.mp3
ทุกขสมุทัยอริยสัจ (ตอน ๓)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_029.mp3
ทุกขนิโรธ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_030.mp3
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_031.mp3
มัชฌิมาปฏิปทา   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_032.mp3
สังขารและวิสังขาร  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_033.mp3
ทางให้เกิดปัญญา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_034.mp3
ปัญญาเห็นธรรม  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_035.mp3
ธรรมชาติของจิต   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_036.mp3
ภาวนา ๓ สมาธิ ๓  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_037.mp3
สมาธิภาวนา ๔ อย่าง  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_038.mp3
วิธีอนุปัสสนา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_039.mp3
ทางสายเอก  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_040.mp3
อิริยาบถบรรพ และอานาปานบรรพ   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_041.mp3
สัมปชัญญบรรพ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_042.mp3
พิจารณากายโดยความเป็นธาตุ (ธาตุบรรพ)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_043.mp3
พิจารณากายให้เห็นเป็นสรีรศพ (ตอน ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_044.mp3
พิจารณากายให้เห็นเป็นสรีรศพ (ตอน ๒)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_045.mp3
พิจารณากำหนดดูภายใน-ภายนอก กาย เวทนา จิต ธรรม  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_046.mp3
สงัดกาย สงัดจิต สงัดกิเลส   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_047.mp3
เครื่องกำหนดใจ (ตอน ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_048.mp3
เครื่องกำหนดใจ (ตอน ๒)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_049.mp3
เครื่องกำหนดใจ (ตอน ๓)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_050.mp3
เครื่องกำหนดใจ (ตอน ๔)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_051.mp3
วิตก ๒ ส่วน (ตอน ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_052.mp3
วิตก ๒ ส่วน (ตอน ๒)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_053.mp3
การปฏิบัติทางจิตให้เป็นสมาธิ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_054.mp3
กำหนดอสุภนิมิต อสุภสัญญาเพื่อละกามฉันท์  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_055.mp3
การแผ่พรหมวิหารธรรมเพื่อลดพยาบาท   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_056.mp3
อาหารและอนาหารของกิเลสกองโทสะพยาบาท  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_057.mp3
อาหารของถีนมิทธะ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_058.mp3
อนาหารของถีนมิทธะ   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_059.mp3
ข้อปฏิบัติเพื่อละถีนมิทธะ   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_060.mp3
อาหารของอุทธัจจะกุกกุจจะ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_061.mp3
อนาหารของอุทธัจจะกุกกุจจะ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_062.mp3
อาหารและอนาหารของวิจิกิจฉา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_063.mp3
พุทธานุสสติ (ภควโต)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_064.mp3
พุทธานุสสติ (อรหโต)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_065.mp3
พุทธานุสสติ (สมฺมาสมฺพุทธ)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_066.mp3
จิตสิกขา ปัญญาสิกขา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_067.mp3
สติปัฏฐาน ๔ (ตอน ๑)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_068.mp3
สติปัฏฐาน ๔ (ตอน ๒)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_069.mp3
การปฏิบัติกรรมฐาน   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_070.mp3
มหาสติปัฏฐานสูตร  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_071.mp3
การปฏิบัติทำสติตั้ง  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_072.mp3
กำหนดรู้เรา-รู้เขา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_073.mp3
จิตภาวนา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_074.mp3
การปฏิบัติให้ตรงตามตัณหาและทิฏฐิจริต  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_075.mp3
หัดตาย ๑  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_076.mp3
หัดตาย ๒  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_077.mp3
หัดตาย ก่อนตายจริง  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_078.mp3
วิสาขบูชา ๔ มิ.ย. ๒๕๓๖ (กัณฑ์พิเศษ)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/005/005_079.mp3