พระธรรมเทศนา

เสียงพระธรรมเทศนา

ปีใหม่ไทย (13 เม.ย. 31)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/007/007_001.mp3
วันมาฆบูชาและการบูชา (7 ก.ย. 30)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/007/007_002.mp3
วันวิสาขบูชา (24 พ.ค. 37)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/007/007_003.mp3
วันอัฏฐมีบูชา (1 มิ.ย. 37)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/007/007_004.mp3
วันอาสาฬหบูชา (26 มี.ค. 33)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/007/007_005.mp3
ส่งความด้วยการฟังธรรม (23 ธ.ค. 31)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/007/007_006.mp3
ถวายวิสัชนา (4 ก.ค. 31)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/007/007_007.mp3
มหามงคลกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ (10 ส.ค. 28) 1 http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/007/007_008.mp3
สมเด็จย่า ๔๘ พรรษา (21 ต.ค. 27) 1  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/007/007_009.mp3
วันฉัตรมงคล (5 พ.ค. 28) 1  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/007/007_010.mp3
ศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ กระทรวงอุตสาหกรรม (14 ต.ค. 29)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/007/007_011.mp3
วันข้าราชการพลเรือน (1 เม.ย. 32)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/007/007_012.mp3
คล้ายวันสถาปนา ร.พ.จุฬาฯ ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ (30 พ.ค. 37) http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/007/007_013.mp3
ศาสนธรรมว่าด้วยสติ (4 ก.ย. 33) http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/007/007_014.mp3
วิเวกอานิสงส์ของการฟังธรรม (7 ม.ค. 32)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/007/007_015.mp3
บรมพร ๔ ประการ (10 ต.ค. 31)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/007/007_016.mp3
เถระทางวินัยกับเถระทางธรรม (9 เม.ย. 33)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/007/007_017.mp3
เรื่องนินทา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/007/007_018.mp3
เรื่องความประมาท ณ กรมประชาสัมพันธ์ (21 มี.ค. 32)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/007/007_019.mp3
บุคคลหาได้ยาก (2 ก.ค. 31)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/007/007_020.mp3
จิตเที่ยวไปไกล เที่ยวไปดวงเดียว ไม่มีสรีระ (25 ก.ค. 31) http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/007/007_021.mp3
นวหรคุณ (ข้อ อรหํ) และสาราณียธรรม (22 ก.ค. 33)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/007/007_022.mp3
โอฆะ ๔ ห้วงน้ำคือกิเลส ๔ ประการ (20 ส.ค. 33)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/007/007_023.mp3
ทรงกล่าวอังกฤษ Inner Prosperity  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/007/007_024.mp3
ทรงกล่าวอังกฤษ New Year Blessing  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/007/007_025.mp3