หนังสือเสียง

จิตตนคร

๐๑ คำนำ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/01.mp3
๐๒ จิตตนคร นครหลวงของโลก  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/02.mp3
๐๓ ลักษณะจิตตนคร  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/03.mp3
๐๔ ภัยแห่งจิตตนคร  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/04.mp3
๐๕ ผังเมืองแห่งจิตตนคร  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/05.mp3
๐๖ ระบบสื่อสารแห่งจิตตนคร  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/06.mp3
๐๗ ชื่อเจ้าเมืองแห่งจิตตนคร  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/07.mp3
๐๘ ลักษณเจ้าเมืองจิตตนครและทวารเมือง  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/08.mp3
๐๙ เพื่อนคู่หูของจิตตนคร  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/09.mp3
๑๐ ลักษณของเพื่อนคู่หูของเจ้าเมืองจิตตนคร  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/10.mp3
๑๑ หัวโจกของเพื่อนคู่หูและลูกมือ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/11.mp3
๑๒ หัวไม้อีก ๑๖ คนของเพื่อนคู่หูเจ้าเมืองแห่งจิตตนคร  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/12.mp3
๑๓ เครื่องปกปิดสัจจะในข่าวสาร ตัณหาร้อยแปด  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/13.mp3
๑๔ สมุทัยใส่ความหวัง บังทุกข์ เก็บปัญญา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/14.mp3
๑๕ ลักษณะอารมณ์ เครื่องมือสุมทัย  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/15.mp3
๑๖ จิตตนคร เมืองภาพยนตร์  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/16.mp3
๑๗ ยาเสพติด สัตว์ ๖ ชนิด   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/17.mp3
๑๘ สมุทัยรักษาพืชพันธุ์แห่งมนุษย์และสัตว์  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/18.mp3
๑๙ คู่บารมีของนครสามี  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/19.mp3
๒๐ ธรรมสำหรับผู้ปกครอง  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/20.mp3
๒๑ พระบรมครูผู้ไม่มีกาล ระยะ ระดับ ขนาด  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/21.mp3
๒๒  คู่บารมีแนะนำให้ใช้ศีลหิริโอตตัปปะ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/22.mp3
๒๓ ศีลวินัยรักษาไตรทวาร หิริโอตตัปปะเป็นนครบาล  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/23.mp3
๒๔ วันขึ้นปีใหม่ในจิตตนคร  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/24.mp3
๒๕ สมุทัยยึดไตรทวารให้ทุจริต  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/25.mp3
๒๖ ศีลและหิริโอตตัปปะกลับเข้ารับหน้าที่ และเพิ่มกำลัง  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/26.mp3
๒๗ คู่อาสวะ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/27.mp3
๒๘ จิตตนคร เมืองต้นแบบ   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/28.mp3
๒๙  ศาสนาในจิตตนคร  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/29.mp3
๓๐ พระมหาสัตว์ผจญมาร  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/30.mp3
๓๑ พระมหาสัตว์ชนะมารและตรัสรู้  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/31.mp3
๓๒ จิตตนครมี ๒ ศาสนา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/32.mp3
๓๓ ผู้นำศาสนาทั้ง ๒ เข้าไปตั้งจิตตนคร  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/33.mp3
๓๔ ความแตกต่างแห่ง ๒ ศาสนา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/34.mp3
๓๕ ในจิตตนครมีเสรีภาพเต็มที่ในการถือศาสนา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/35.mp3
๓๖ สวรรค์ชั้น ๖  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/36.mp3
๓๗ เมืองที่มีปฏิวัติรัฐประหารกันบ่อยที่สุด  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/37.mp3
๓๘ หน้าที่ของคู่อาสวะ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/38.mp3
๓๙  เพื่อนสนิทของคู่อาสวะ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/39.mp3
๔๐ อนุสัย - ต้นตระกูลของหัวโจกทั้ง ๓  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/40.mp3
๔๑ 41 อัธยาศัย ๑๐ ประการของคู่บารมี  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/41.mp3
๔๒ คู่อาสวะได้โอกาสที่จุดบกพร่อง  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/42.mp3
๔๓ อารมณ์ - กามฉันท์  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/43.mp3
๔๔ พยาบาท  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/44.mp3
๔๕  อโยนิโสมนสิการ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/45.mp3
๔๖ โขนโลกโรงใหญ่  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/46.mp3
๔๗ จิตตภาวนา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/47.mp3
๔๘ อูฐผู้ก้าวหน้า  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/48.mp3
๔๙  ปัญหา ๔ ข้อ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/49.mp3
๕๐  นครชายแดน   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/50.mp3
๕๑  โยนิโสมนสิการ อสุภนิมิต   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/51.mp3
๕๒ เมตตาเจโตวิมุตติ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/52.mp3
๕๓ อาโลกสัญญา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/53.mp3
๕๔  อานาปานสติ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/54.mp3
๕๕ โยนิโสมนสิการ กุศล อกุศล  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/55.mp3
๕๖  อุปมา ๕ ข้อ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/56.mp3
๕๗  สมุทัยซบเซา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/57.mp3
๕๘  กลวิธีของสมุทัย  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/58.mp3
๕๙  เห็นโซ่เป็นสร้อย  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/59.mp3
๖๐  สังโยชน์ ๑๐   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/60.mp3
๖๑  ไตรภูมิโลก   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/61.mp3
๖๒  นายช่างผู้ออกแบบและสร้างไตรภูมิ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/62.mp3
๖๓  วัฏฏะ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/63.mp3
๖๔  มายา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/64.mp3
๖๕  ภูเขาวงแหวน  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/65.mp3
๖๖   เริ่มอาการแปรปรวนในจิตตนคร  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/66.mp3
๖๗  ลักษณะนครสามีเปลี่ยนไป  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/67.mp3
๖๘  สมุทัยฉวยโอกาส  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/68.mp3
๖๙  กองทับใหญ่สังโยชน์เดินสวนสนาม  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/69.mp3
๗๐  เสียงเรียกร้องกองทัพใหญ่มรรค   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/70.mp3
๗๑  ปฏิบัติตามพุทธปฏิปทา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/71.mp3
๗๒  กองทัพใหญ่มรรคเตรียมแสดงกำลัง  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/72.mp3
๗๓  เริ่มการแสดงกำลังด้วยอิทธิแห่งธาตุ ๔  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/73.mp3
๗๔  ดักใจในปัญหา ตัวเรา โดยแสดงภาพอบายภูมิ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/74.mp3
๗๕  ดักใจในปัญหา ตัวเรา โดยแสดงภาพสวรรค์  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/75.mp3
๗๖  ตัวเรา บ่ายหน้าสู่คติที่จะไปเกิด  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/76.mp3
๗๗  ทุกคนสร้างหรือเปลี่ยนคติภายหน้าของตนได้  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/77.mp3
๗๘  สิ้นสงสัยในชาติและกรรมทั้ง ๓ กาล  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/78.mp3
๗๙  กองทัพใหญ่มรรคแสดงกำลัง  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/79.mp3
๘๐  อนุปุพพปฏิปทา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/80.mp3
๘๑  ชาวจิตตนครถึงไตรสรณคมน์ เห็นสัจจะของสมุทัย  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/81.mp3
๘๒  จิตตนครตึงเครียดคับขันที่สุด โรงงานสังกัดธาตุทั้ง ๕  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/82.mp3
๘๓  โรงงานเก่าแก่ชำรุดผลิตของไม่ดีออกมา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/83.mp3
๘๔  สิ่งประกอบเป็นจิตตนครและระบบงาน  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/84.mp3
๘๕  ระบบงาน (ต่อ) และพยาธิภัยเกิดผสม  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/85.mp3
๘๖  สมุทัยประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/86.mp3
๘๗  คู่บารมีแนะนำบุญกริยา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/87.mp3
๘๘  เชิญทูตทั้งคู่มาด่วน สมุทัยปิดการโจมตี  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/88.mp3
๘๙  ทูตด่วนทั้งคู่เข้าเมือง เสนอพุทธสาสน์  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/89.mp3
๙๐  นครสามีอ่านพุทธสาสน์แล้วเพ่งพินิจคู่ทูต  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/90.mp3
๙๑  กองทัพใหญ่ทั้ง ๒ ต่อสู้กัน นครสามีได้ธรรมจักษุ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/91.mp3
๙๒  อวสานแห่งจิตตนคร  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/92.mp3
๙๓  พรส่งท้าย  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/93.mp3
๙๔  เพลงจิตตนคร  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/002/94.mp3