หนังสือเสียง

พระผู้เจริญพร้อม

พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช - ผู้ลงเสียง คุณอภิญญา มาลีนนท์  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/003/000.mp3
บทที่ ๐๑ ผู้เจริญพร้อม    http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/003/001.mp3
บทที่ ๐๒ ชีวิตที่หล่อเลี้ยงด้วยพระธรรม  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/003/002.mp3
บทที่ ๐๓ พระผู้รักการศึกษา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/003/003.mp3
บทที่ ๐๔ พระวิริยะเพื่อพระศาสนา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/003/004.mp3
บทที่ ๐๕ กลิ่นหอมที่ฟุ้งขจรสู่สากล  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/003/005.mp3
บทที่ ๐๖ เสาหลักแห่งบวรพุทธศาสนา   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/003/006.mp3
บทที่ ๐๗ พระอัจฉริยภาพ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/003/007.mp3
บทที่ ๐๘ พระจริยาวัตร  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/003/008.mp3
บทที่ ๐๙  พระเมตตาบารมี http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/003/009.mp3