หนังสือเสียง

พระผู้สำรวมพร้อม

ตอนที่ ๐๑ พระผู้สำรวมพร้อม - ปู ญาดา ยมกานนท์  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/01.mp3
ตอนที่ ๐๒ ชาติภูมิ - ปู ญาดา ยมกานนท์  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/02.mp3
ตอนที่ ๐๓  ตลาดเมืองกาญจน์ - ปู ญาดา ยมกานนท์  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/03.mp3
ตอนที่ ๐๔  ญวนในไทย - ปู ญาดา ยมกานนท์  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/04.mp3
ตอนที่ ๐๕ รับเสด็จมหาสมณเจ้าฯ - ปู ญาดา ยมกานนท์  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/05.mp3
ตอนที่ ๐๖ พหุภาษา - ปู ญาดา ยมกานนท์  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/06.mp3
ตอนที่ ๐๗ วัยเล่น - เบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/07.mp3
ตอนที่ ๐๘ วัดเหนือที่บ้านเหนือ - เบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/08.mp3
ตอนที่ ๐๙ หนุ่มน้อยนักเรียน - เบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/09.mp3
ตอนที่ ๑๐ สู่ร่มเงาพระศาสนา - เบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/10.mp3
ตอนที่ ๑๑   คืนสุดท้าย - เบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/11.mp3
ตอนที่ ๑๒   ต่อหนังสือค่ำ - เบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/12.mp3
ตอนที่ ๑๓  บวรนิเวศอาราม - จ้อ กิตติพันธุ์ นุตยกุล   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/13.mp3
ตอนที่ ๑๔   ตกกุฏิ - จ้อ กิตติพันธุ์ นุตยกุล  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/14.mp3
ตอนที่ ๑๕  สอบตก - จ้อ กิตติพันธุ์ นุตยกุล  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/15.mp3
ตอนที่ ๑๖  อุปสมบท - จ้อ กิตติพันธุ์ นุตยกุล  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/16.mp3
ตอนที่ ๑๗  พระหนุ่มนักศึกษา - จ้อ กิตติพันธุ์ นุตยกุล  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/17.mp3
ตอนที่ ๑๘  ปริยัติ-ปฏิบัติ - จ้อ กิตติพันธุ์ นุตยกุล  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/18.mp3
ตอนที่ ๑๙  มหามกุฎราชวิทยาลัย - เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/19.mp3
ตอนที่ ๒๐  พหูสูต - เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์ http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/20.mp3
ตอนที่ ๒๑  ราชาคณะ - เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/21.mp3
ตอนที่ ๒๒  พระพี่เลี้ยง - เฟิสท์ เอกพงศ์ จงเกษกรณ์  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/22.mp3
ตอนที่ ๒๓  เจ้าอาวาสวัดบวร - เฟิสท์ เอกพงศ์ จงเกษกรณ์  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/23.mp3
ตอนที่ ๒๔  อบรมกรรมฐาน - เฟิสท์ เอกพงศ์ จงเกษกรณ์  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/24.mp3
ตอนที่ ๒๕  ถวายนาม - ปู มินดา นิตยวรรธนะ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/25.mp3
ตอนที่ ๒๖  กตัญญุตาคารวะ - ปู มินดา นิตยวรรธนะ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/26.mp3
ตอนที่ ๒๗ พระธรรมทูต - ปู มินดา นิตยวรรธนะ   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/27.mp3
ตอนที่ ๒๘ พุทธปทีปกถา - ปู มินดา นิตยวรรธนะ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/28.mp3
ตอนที่ ๒๙ ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาแดนอิเหนา - ปู มินดา นิตยวรรธนะ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/29.mp3
ตอนที่ ๓๐  พระของคนรุ่นใหม่ - ปู มินดา นิตยวรรธนะ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/30.mp3
ตอนที่ ๓๑  การบริหารทางจิต - ไก่ มีสุข แจ้งมีสุข   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/31.mp3
ตอนที่ ๓๒ หนังสือธรรม - ไก่ มีสุข แจ้งมีสุข  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/32.mp3
ตอนที่ ๓๓ นำตนไปถึงดวงจันทร์ - ไก่ มีสุข แจ้งมีสุข   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/33.mp3
ตอนที่ ๓๔ วัยรุ่นตีกัน - ไก่ มีสุข แจ้งมีสุข  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/34.mp3
ตอนที่ ๓๕  พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร - ไก่ มีสุข แจ้งมีสุข  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/35.mp3
ตอนที่ ๓๖ พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ - ไก่ มีสุข แจ้งมีสุข  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/36.mp3
ตอนที่ ๓๗ Dhamma Class - ไบร์ท พิชญทัฬท์ จันทร์พุฒ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/37.mp3
ตอนที่ ๓๘  มหาวิทยาลัยสงฆ์ - ไบร์ท พิชญทัฬท์ จันทร์พุฒ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/38.mp3
ตอนที่ ๓๙ รับเสด็จ - ไบร์ท พิชญทัฬท์ จันทร์พุฒ   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/39.mp3
ตอนที่ ๔๐ สมเด็จพระญาณสังวร - ไบร์ท พิชญทัฬท์ จันทร์พุฒ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/40.mp3
ตอนที่ ๔๑ แสงประทีปแห่งโลกใต้ - ไบร์ท พิชญทัฬท์ จันทร์พุฒ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/41.mp3
ตอนที่ ๔๒ ห้องสมุดหนังสืองานศพ - ไบร์ท พิชญทัฬท์ จันทร์พุฒ http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/42.mp3
ตอนที่ ๔๓ สงฆ์ไทยในความขัดแย้ง - หนิง สายสวรรค์ ขยันยิ่ง  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/43.mp3
ตอนที่ ๔๔   ๔๕พรรษาของพระพุทธเจ้า - หนิง สายสวรรค์ ขยันยิ่ง   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/44.mp3
ตอนที่ ๔๕  สอบที่มาคาถาชินบัญชร - หนิง สายสวรรค์ ขยันยิ่ง  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/45.mp3
ตอนที่ ๔๖ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล - หนิง สายสวรรค์ ขยันยิ่ง  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/46.mp3
ตอนที่ ๔๗  พรพิเศษ - หนิง สายสวรรค์ ขยันยิ่ง  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/47.mp3
ตอนที่ ๔๘ สืบสายศากยวงศ์ - หนิง สายสวรรค์ ขยันยื่ง  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/48.mp3
ตอนที่ ๔๙ สกลมหาสังฆปริณายก - ไก่ ภาษิต อภิญญาวาท  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/49.mp3
ตอนที่ ๕๐ สัปดาห์แรก - ไก่ ภาษิต อภิญญาวาท  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/50.mp3
ตอนที่ ๕๑  ผู้สันโดษ - ไก่ ภาษิต อภิญญาวาท   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/51.mp3
ตอนที่ ๕๒ สมเด็จฯกับคอมพิวเตอร์ - ไก่ ภาษิต อภิญญาวาท  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/52.mp3
ตอนที่ ๕๓ วัตรปฏิบัติ - ไก่ ภาษิต อภิญญาวาท http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/53.mp3
ตอนที่ ๕๔  พระของประชาชน - ไก่ ภาษิต อภิญญาวาท http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/54.mp3
ตอนที่ ๕๕  พี่ชายคนโตของข้าพเจ้า - แหม่ม เพชรี พรหมช่วย  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/55.mp3
ตอนที่ ๕๖ สายไหมแห่งธรรม - แหม่ม เพชรี พรหมช่วย  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/56.mp3
ตอนที่ ๕๗ พูดเหมือนเขียน - แหม่ม เพชรี พรหมช่วย http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/57.mp3
ตอนที่ ๕๘  สมณะนักปราชญ์ - แหม่ม เพชรี พรหมช่วย  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/58.mp3
ตอนที่ ๕๙ เก็บตระไกรไว้มิดชิด - แหม่ม เพชรี พรหมช่วย  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/59.mp3
ตอนที่ ๖๐ คืนสู่ชาติภูมิ - แหม่ม เพชรี พรหมช่วย http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/010/004/60.mp3