เพลงแสงเพลิงสุดท้าย (เนื่องในการพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก)

คีตธรรมที่ระลึก เพื่อน้อมถวายอภิสัมมานสักการะ
เนื่องในวาระพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศ­พ
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
คำร้อง : ฐิตวํโสภิกขุ วัดปทุมวนาราม
ทำนอง : เดชาณัฎฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์ และ รัชต์พงษ์ สมศรี 
เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร
ขับร้อง : ปาน ธนพร แวกประยูร
ศิลปะอาสาในการดูแลการออกแบบปกและสื่อสิ่ง­พิมพ์ต่างๆโดย สุพิชาน โรจน์วณิชย์
ศิลปะอาสาในการกำกับมิวสิกวิดีโอโดย ภัทธิ บัณฑุวนิช