วิดีทัศน์

เพลงแสงเพลิงสุดท้าย (เนื่องในการพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช...   งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก   วันคล้ายวันประสูติสมเด็จประสังฆราช ๙๙ พระชันษา   ฉลองพระชันษา ๙๙ ปี สมเด็จพระสังฆราช   พระตำหนักคอยท่า ปราโมช   พระศาสนกิจ ประกอบพระธรรมเทศนา สมเด็จพระสังฆราช ญสส   ปัญญาในพระพุทธศาสนา   สมาธิในพระพุทธศาสนา   ศีลในพระพุทธศาสนา   น้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชข่วยผู้ประสบภัย ๓/๓   น้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชข่วยผู้ประสบภัย ๒/๓  
โหลดเพิ่มเติม