พระเกียรติยศพิเศษ

๒๕๔๓ รัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้ทูลถวายสมณศักดิ์ ที่อภิธชมหารัฎฐคุรุ อันเป็นสมณศักดิ์สูงสุดแห่งคณะสงฆ์เมียนมาร์แด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ พร้อมทั้งถวายที่ดินบริเวณพระมหาเจดีย์ชะเวดากอง ๑ เอเคอร์ สำหรับสร้างวัดไทยในสหภาพเมียนมาร์ด้วย ทรงเป็นพระมหาเถระไทยรูปที่ ๒ ที่ได้รับสมณศักดิ์ตำแหน่งนี้ (พระองค์แรกคือ สมเด็จพระสังราชเจ้า กรมหลวง วชิรญาณวงศ วัดบวรนิเวศวิหาร)
๒๕๕๕ ที่ประชุมสุดยอมผู้นำชาวพุทธโลก ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นได้มีฉันทามติถวายตำแหน่งพระประมุขสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาโลก แด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ นับเป็นครั้งแรกในประวัติการณ์ของพระพุทธศาสนาโลก