แด่ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องใน
มงคลวโรกาศคล้ายวันประสูติ
ครบ ๑๐๐ พรรษา ๓ ตุลาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๖


เนื่องในมงคลวโรกาสที่ใต้ฝ่าพระบาททรงเจริญพระชนมายุ ๑๐๐ พรรษา
วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ เกล้ากระหม่อมทั้งปวง รู้สึกปลื้มปิติและเป็นสิริมิ่งมงคลแก่พุทธบริษัททั้งมวล
ณ วโรกาสนี้ เกล้ากระหม่อมทั้งปวง ขอตั้งจิตอธิษฐาน ขออาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจพระกุศลบารมีที่ใต้ฝ่าพระบาทได้ทรงกระทำบำเพ็ญมาแล้ว จงอภิบาลรักษาใต้ฝ่าพระบาทให้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระสุขพลานามัย สมบูรณ์ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน เสด็จสถิตเป็นบุณยฐาน และเป็นประทีปธรรม
ของปวงพุทธบริษัทตลอดไป
ทีมายุโก โหตุ สังฆราชา 
 
  หนังสือพระนิพนธ์
  รายงานสรุปการจัดนิทรรศการ ฯลฯ
  หนังสือ พระผู้เจริญพร้อม 8.6 Mb
  วิธีสร้างบุญบารมี
  ความสุขหาได้ไม่ยาก
  การศึกษาเพื่อความเป็นคนสมบูรณ์
  พระพุทธศาสนากับสังคมไทย
  ความตาย
  โอวาทวันลาสิกขา
  อาหุเนยโย
  โลก - เหนือโลก
  จตุรธรรมสำคัญ
  วิธีปฏิบัติตนให้ถูกต้องทางธรรมะ
  ความสุขอันไพบูลย์
  เถรธรรมกถา
  สุขุบายธรรม
  ปฐมเทศนา หัวใจพระพุทธศาสนา
  พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร (ภาษาเดนมาร์ค)
  ในหลวงของเรากับพระพุทธศาสนา
  วิดีทัศน์
  พระประวัติสมเด็จพระสังฆราช
  วิดีทัศน์พระประวัติ ที่ทำขึ้นเพื่อ 96 พรรษา ภาค 1
  วิดีทัศน์พระประวัติ ที่ทำขึ้นเพื่อ 96 พาาษา ภาค 2
  นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 96 พรรษา 1/3
  นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 96 พรรษา 2/3
  นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 96 พรรษา 3/3
  คำกล่าวเปิดของนายก อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
  น้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชช่วยผู้ประสบอุทกภัย
  น้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชช่วยผู้ประสบอุทกภัย
  น้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชช่วยผู้ประสบอุทกภัย
  ศืลในพระพุทธศาสนา
  สมาธิในพระพุทธศาสนา
  สมาธิในพระพุทธศาสนา
  ปัญญาในพระพุทธศาสนา
  พระศาสนกิจ ประกอบพระธรรมเทศนา สมเด็จพระสังฆราช ญสส
  พระตำหนักคอยท่า ปราโมช
  ฉลองพระชันษา 99 ปี สมเด็จพระสังฆราช
  "ปู" ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช 99 พระชันษา
สมุดลงนามถวายพระพร   
เลือกพระรูป
พระรูปที่1
พระรูปที่ 2
พระรูปที่ 3
พระรูปที่ 4
พระรูปที่ 5
เลือกคำถวายพระพร
ทีฆายุโก โหตุ มหาสังฆราชา
ทรงพระเกษมสำราญ
ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน
เสด็จสถิตเป็นบุณยฐานและเป็นประทีปธรรม
Happy Birthday your Holiness
Long Live the Sangharaja
Dighayuko Hotu Mahasangharaja
คำถวายพระพร
ลงนาม ผู้ถวายพระพร

กรอกหมายเลขที่อยู่ในวงเล็บเพื่อถวายพระพร
(((bc2)
เสด็จสถิตเป็นบุณยฐานและเป็นประทีปธรรม
Forever in my heart. Long Live the Sangharaja in my heart forever.
Ms. Wichuda Somchai
12 Feb 2017 22:26 171.7.1.209

เสด็จสถิตเป็นบุญยฐานและเป็นประทีปธรรม
สิริมาจย์ พวงศรี
5 May 2016 22:07 58.10.16.67
ทีฆายุโก โหตุ มหาสังฆราชา
ทรงเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวรพี อาภัย
23 Mar 2016 18:14 1.20.191.254
ทีฆายุโก โหตุ มหาสังฆราชา
ขอน้อมถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยเศียรเกล้า
น.ส.กรสชา พฤฒารัตน์ และครอบครัว
31 Dec 2015 20:00 49.49.250.35
เสด็จสถิตเป็นบุณยฐานและเป็นประทีปธรรม
เสด็จสถิตเป็นบุณยฐานและเป็นประทีปธรรม
นางสาว ขจีรัตน์ สกุลคุณากร
22 Dec 2015 23:38 171.96.177.60
เสด็จสถิตเป็นบุณยฐานและเป็นประทีปธรรม
เสด็จสถิตเป็นบุญยฐานและเป็นประททีปธรรม
กอบเกื้อ
22 Dec 2015 11:30 119.46.131.233
เสด็จสถิตเป็นบุณยฐานและเป็นประทีปธรรม
ขอพระองค์ทรงเสวยบรมสุข ณ แดนทิพย์นิพพาน... สาธุ
นางกนกธร ภักดีปิยกุล
22 Dec 2015 09:28 119.46.131.233
เสด็จสถิตเป็นบุณยฐานและเป็นประทีปธรรม
เสด็จสถิตเป็นบุณยฐานและเป็นประทีปธรรม
นายประดิษฐ์ กังสนารักษ์
20 Dec 2015 17:01 171.98.38.224
ทีฆายุโก โหตุ มหาสังฆราชา
ขอน้อมส่งเสด็จสู่พระนิพพาน
ครอบครัว กลั่นสุภา
19 Dec 2015 18:45 171.100.51.252
ทรงพระเกษมสำราญ
Thank you for being our great Buddhist leader. Respectfully yours
Ferrini D.
16 Dec 2015 22:31 118.174.2.54
เสด็จสถิตเป็นบุณยฐานและเป็นประทีปธรรม
เสด็จสถิตเป็นบุณยฐานและเป็นประทีปธรรม
อภิวัฒน์ ชื่นสมทรง
16 Dec 2015 22:25 58.8.149.165
เสด็จสถิตเป็นบุณยฐานและเป็นประทีปธรรม
ขอถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระสังฆราชฯครับ
ทรงยศ แจ้งเจริญ
16 Dec 2015 17:10 1.46.39.21
ทีฆายุโก โหตุ มหาสังฆราชา
ขอน้อมถวายความอาลัยยิ่งแด่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และขอน้อมส่งเสด็จสู่พระนิพพาน
วรวัฒน์ สภาวสุ
16 Dec 2015 15:39 171.96.181.182

เสด็จสถิตเป็นบุณยฐานและเป็นประทีปธรรม
ธัญวรรณ - ธีรภัทร์ ยืนนาน , ทวีศักดิ์ รักร่วม
16 Dec 2015 15:17 49.229.12.191

เสด็จสถิตเป็นบุณยฐานและเป็นประทีปธรรม
ครอบครัวนายพสิษฐ์ โคนาคม
16 Dec 2015 15:00 125.25.79.18
เสด็จสถิตเป็นบุณยฐานและเป็นประทีปธรรม
เสด็จสถิตเป็นบุณยฐานและเป็นประทีปธรรม
นฤมล วงศรีรักษ์ และครอบครัว
16 Dec 2015 11:58 8.37.234.65
เสด็จสถิตเป็นบุณยฐานและเป็นประทีปธรรม
ขอกราบถวายความอาลัย แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์ไทยจ
นายเรืองพจน์ ศาสตร์ศรี พร้อมครอบครัว
16 Dec 2015 11:29 182.232.4.133
ทีฆายุโก โหตุ มหาสังฆราชา
ทีฆายุโก โหตุ มหาสังฆราชา
นางอุริยา เกตุแก้ว
16 Dec 2015 11:09 180.183.163.230

เกล้ากระหม่อมขอนอบน้อมนมัสการพระองค์ และขอน้อมส่งเสด็จสู่พระนิพพานด้วยเทอญ
วรรณเพ็ญ ฮ่อธิวงค์
16 Dec 2015 10:46 115.87.244.83

ขอน้อมถวายความอาลัยยิ่งแด่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และขอน้อมส่งเสด็จสู่พระนิพพาน
นางสาวอมรรัตน์ ปราณีมาโพธ
16 Dec 2015 10:30 202.29.176.95

ขอส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย และขอนอบน้อมจดจำธรรมของท่านที่เคยได้ศึกษามา สง่เสดจ็จด้วยความอาลัย
ธีร์ธวัช วิวัฒน์กสิกิจ
16 Dec 2015 10:06 171.97.104.118
เสด็จสถิตเป็นบุณยฐานและเป็นประทีปธรรม
ข้อน้อมรำลึกในพระธรรมอันสว่างยิ่งแก่สรพพสัตว์ในโลก
อัครวัฒน์ อริยธนาวัฒน์ และครอบครัว
16 Dec 2015 09:57 124.121.60.203

ขอน้อมเกล้าถวายด้วยความอาลัย
เอกราช โชติปกรณ์กุล
16 Dec 2015 07:40 203.151.40.81
เสด็จสถิตเป็นบุณยฐานและเป็นประทีปธรรม
ขอส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย ถวายความอาลัย
ตี๋ ครัวอีสาน
15 Dec 2015 22:16 64.233.173.169

เสด็จสถิตเป็นบุณยฐานและเป็นประทีปธรรม
วรวิทย์ เจียรมณีพินิจ และครวบครัว
15 Dec 2015 21:50 119.76.70.170

ขอนอบน้อยถวายความอาลัยแด่องค์สมเด็จญาณสังวร พระผู้เป็นสุปฏิปันโน ข้าพเจ้าขอกราบในคุณอันประเสริฐของท่านที่ได้กระทำแก่สาธุชนและบวรพุทธศาสนา ข้าพเจ้าขอเจริญรอยตามทางแห่งอริยมรรคด้วยความเพียรพยายามตามกำลังตราบจนสิ้นสงสัยทุกชาติไป
นวคุณ ปรุงรัตนะเสน พร้อมครอบครัว
15 Dec 2015 21:45 171.4.249.121
เสด็จสถิตเป็นบุณยฐานและเป็นประทีปธรรม
ขอถวายอาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ไปสู่สวรรคาลัย ด้วยกันเทอญ
ทินภัทร โสภณเศรษฐพร และ ครอบครัวสุรศักดิ์
15 Dec 2015 20:11 61.90.118.82
ทีฆายุโก โหตุ มหาสังฆราชา
รำลึกถึงพระคุณองค์พระสังฆราชเจ้า
Chaiwut Ngamwongkul
15 Dec 2015 16:53 64.233.173.159
เสด็จสถิตเป็นบุณยฐานและเป็นประทีปธรรม
น้อมถวาย ด้วยความอาลัย
พัชรนันท์ ไตรพฤฒิวลัญช์
15 Dec 2015 16:34 171.97.83.249
เสด็จสถิตเป็นบุณยฐานและเป็นประทีปธรรม
น้อมถวาย ด้วยความอาลัย
พัชรินทร์ วรเชษฐ และ ครอบครัว
15 Dec 2015 16:22 223.207.172.8
Page: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152]
Copyright © 2009-2013 Sangharaja.org All Rights Reserved