ปริญญาดุษฎีบัณฑิต.. ๒๕๒๙
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
.. ๒๕๓๒
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถวายปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
.. ๒๕๓๓
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย
ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
.. ๒๕๓๗
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาและศาสนา
.. ๒๕๓๘
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา
.. ๒๕๓๙
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
.. ๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย
.. ๒๕๔๓
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
.. ๒๕๔๕
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.

เข้าสู่ระบบ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ธรรมนิพนธ์ | Develop by Sangharaja.org