พระพุทธศาสนาสู่ศตวรรษใหม่

Article Index
พระพุทธศาสนาสู่ศตวรรษใหม่
กำหนดการ
เอกสารประกอบการประชุม
ที่พัก
ดาวโหลด
All Pages

หลักการและเหตุผล
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร) ทรงเป็นพระมหาเถระผู้มีบทบาทและผลงานสำคัญในทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  รวมไปถึงในต่างประเทศ  ทั้งในด้านการศึกษา  การเผยแผ่  และการปฏิบัติ ผลงานของพระองค์เป็นที่ปรากฏทั้งในรูปของศาสนกิจ พระนิพนธ์ พระโอวาท บทอบรมกรรมฐาน และพระจริยาหวัตรดังเป็นที่ทราบกันทั่วไป  นับว่าทรงเป็นพระมหาเถระที่ทรงมีบทบาทและผลงานที่โดดเด่นเป็นคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ประชาชน และชาติบ้านเมืองพระองค์หนึ่ง ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์  ควรที่มหาชนจะได้ศึกษาและสืบสานบทบาทและผลงานของพระองค์ในด้านต่าง ๆ ให้กว้างขวางและต่อเนื่องสืบไป

ฉะนั้น ในวโรกาสอันเป็นมงคลที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆ ปริณายก  ทรงเจริญพระชันษา  ๙๖ ปี วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้ เห็นสมควรจัดการประชุมเชิงวิชาการในระดับประเทศและนานาชาติ เรื่อง พระพุทธศาสนาในศตวรรษใหม่ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช และเป็นโอกาสให้นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา  ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมาร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนา ในหลากหลายมุมมอง ทั้งนี้ เพื่อประกาศพระเกียรติคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยให้เป็นที่ปรากฏแผ่ไพศาลและเป็นการส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งสร้างความสมัครสมานร่วมมือของชาวพุทธทุกหมู่เหล่า

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อเทิดพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้เป็นที่ปรากฏแผ่ไพศาล
๒.เพื่อแลกเปลี่ยนทรรศนะและประสบการณ์ทางพระพุทธศาสนาระหว่างนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
๓.เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

การดำเนินงานจัดการประชุม โดยแบ่งเป็น ๓ ภาคคือ
๑. ภาคการประชุมนานาชาติ ภาคภาษาบาลี เรื่อง พระพุทธศาสนาในศตวรรษใหม่ เป็นการบรรยายและอภิปรายเป็นภาษาบาลี โดยนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
๒.ภาคการประชุมนานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง Buddhism in the New Century เป็นการบรรยายและอภิปราย โดยนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
๓. ภาคการประชุมพระพุทธศาสนา ภาคภาษาไทย เรื่อง พระพุทธศาสนาในศตวรรษใหม่ การประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนาเทิดพระเกียรติ  โดยนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

เป้าหมายผู้ร่วมงาน
จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ รูป/คน
๑. พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค พระนักศึกษาสำนักเรียนบาลีต่าง ๆ ผู้สนใจในภาษาบาลี พระพุทธศาสนา และสมเด็จพระสังฆราช
๒. นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์)
๓.พระภิกษุสามเณร ประชาชนทั่วไป
๔.นักวิชาการและผู้สนใจชาวต่างประเทศ
๕.ผู้สื่อข่าว

ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ระหว่างวันที่ ๑-๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ประชุมนานาชาติ เรื่อง พระพุทธศาสนาในศตวรรษใหม่ ภาคภาษาบาลี
วันที่ ๒-๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ประชุม เรื่อง พระพุทธศาสนาในศตวรรษใหม่ ภาคภาษาไทย พระพุทธศาสนาวิชาการเทิดพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ที่วัดบวรนิเวศวิหาร
วันที่ ๒-๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ประชุม เรื่อง Buddhism in the New Century ภาคภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนาวิชาการเทิดพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ที่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษา ๙๖ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลก สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ

สถานที่ดำเนินการ
ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, อาคาร สว ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร, องค์การ พสล.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑.กระตุ้นให้เห็นคุณค่าของภาษาบาลีในการจรรโลงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้สร้างวรรณกรรมทางภาษาบาลีใหม่ ๆ
๒.ทำให้พระบุคคลิกภาพในหลายๆ ด้าน ของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและนานาชาติ
๓.ทำให้เข้าใจทิศทางของพระพุทธศาสนาในปัจจุบันและสู่ศตวรรษใหม่

Download  ที่มางานประชุมFind the best web hosting service and read ipage review for more information.

เข้าสู่ระบบ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ธรรมนิพนธ์ | Develop by Sangharaja.org