พระดำรัสตรัสขอบใจ

ขอพระราชทานถวายพระพร ถวายพระราชกุศล สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ที่ทรง พระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการฉลองอายุของอาตมภาพครั้งนี้

ขออนุโมทนาขอบใจคณะรัฐบาล คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทุกฝ่าย ที่ได้มีไมตรีจิตร่วมกันบำเพ็ญกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลในการฉลองอายุของอาตมภาพครั้งนี้

ขอทุกท่านทุกฝ่ายจงประสบสันติสุขทั่วกัน


อภิวาทนสีลิสฺส

นิจฺจํ วุฑฺฒาปจายิโน

จตฺตาโร ธมฺมาวฑฺฒนฺติ

อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ


 

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.

เข้าสู่ระบบ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ธรรมนิพนธ์ | Develop by Sangharaja.org