พระศาสนกิจ

ประเทศอินโดนนิเซีย
บันทึกการเดินทางไปอุปสมบทกุลบุตร ณ ประเทศอินโดนนิเซีย เมื่อครั้งที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประเทศพม่า
๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ เดินทางโดยเครื่องบินของบริษัท บ.ด.อ. เนื่องด้วยมีผู้ร่วมเดินทางไปมาก หัวหน้าคณะ จึงเช่าเครื่องบิน ๒ เครื่องยนต์ ๒ ลำ
ประเทศกัมพูชา
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อสมัยที่ทรงเป็นพระโศภณคณาภรณ์
พระกรณียกิจ
ทรงแสดงพระธรรมเทศนาประจำวันอุโบสถเวลาเช้า ในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงบรรยายธรรมในการฝึกอบรมการปฏิบัติทางจิต ( กรรมฐาน )
การสาธารณูปการ
การก่อสร้างปฏิสังขรณ์ นับเป็นหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นการช่วยบำรุงรักษาพุทธสถานและเสนาสนสงฆ์
 หน้าที่พิเศษ
พุทธศักราช ๒๔๙๕ ร่วมในคณะทูตพิเศษที่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ฯส่งไปร่วมฉลองพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระอัครสาวกณ กรุงพนมเปญ
ทางการมหามกุฏ
พุทธศักราช ๒๔๘๘ เป็นกรรมการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๙๐
ทางการคณะสงฆ์
พุทธศักราช ๒๔๘๔ เป็นสมาชิกสังฆสภาโดยตำแหน่งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เป็นกรรมการสังคายนาพระธรรมวินัย

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.

เนื้อหาล่าสุด

เข้าสู่ระบบ

ค้นหา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ธรรมนิพนธ์ | Develop by Sangharaja.org