งานประชุมวิชาการ

พระพุทธศาสนาสู่ศตวรรษใหม่
หลักการและเหตุผลเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร)
การประชุมพระพุทธศาสนาในศตวรรษใหม่
หากย้อนกลับไปเมื่อสองพันหกร้อยกว่าปีที่ ล่วงมาแล้วในชมพูทวีป ไม่มีใคสงสัยว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พุทธสาวกด้วยภาษาบาลี

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.

เนื้อหาล่าสุด

เข้าสู่ระบบ

ค้นหา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ธรรมนิพนธ์ | Develop by Sangharaja.org