รูปนิทรรศการ

Info Graphic | Timeline, Education, Positions
Info Graphic | Timeline, Education,
นิทรรศการฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
รูปนิทรรศการ 90 พรรษา ชุด 10
ประมวลภาพนิทรรศการ 90 พรรษาฯ (พ.ศ. 2546) ณ
รูปนิทรรศการ 90 พรรษา ชุด 09
ประมวลผลภาพนิทรรศการ 90 พรรษาฯ (พ.ศ. 2546) ณ รอยพระพุทธบาท
รูปนิทรรศการ 90 พรรษา ชุด 08
ประมวลภาพนิทรรศการ 90 พรรษาฯ (พ.ศ. 2546) ณ ศาลาแดง ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 ได้มาจัดทำรายการ "เพื่อแผ่นดินไทย"
รูปนิทรรศการ 90 พรรษา ชุด 07
ประมวลผลภาพนิทรรศการ 90 พรรษา (พ.ศ. 2546)ณ พระวิหารเก๋ง และพระวิหารพระศาสดา
รูปนิทรรศการ 90 พรรษา ชุด 06
ประมวลภาพนิทรรศการ 90 พรรษา (พ.ศ. 2546)  ณ โพธิฆระ
รูปนิทรรศการ 90 พรรษา ชุด 05
ประมวลผลภาพนิทรรศการ ณ ตึกมนุษยนาควิทยาทาน ในที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2546 คุณจักรภพ เพ็ญแข ได้จัดเสวนาธรรมหัวข้อ
รูปนิทรรศการ 90 พรรษา ชุด 01
ประมวลภาพการประกวดจัดโคมแขวน 90 พรรษา (พ.ศ. 2546)ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
รูปนิทรรศการ 90 พรรษา ชุด 04
ประมวลภาพนิทรรศการ ณ ตึกมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถ่ายเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ในวันดังกล่าว เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร
รูปนิทรรศการ 90 พรรษา ชุด 02
ประมวลภาพการประกวดจัดพานพุ่ม 90 พรรษา (พ.ศ. 2546)ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
รูปนิทรรศการ 90 พรรษา ชุด 03
ประมวลภาพนิทรรศการ 90 พรรษา ฯ (พ.ศ. 2546)ณ ตำหนักคอยท่าปราโมท
รูปนิทรรศการพระชันษา 96 ปี
ประมวลภาพนิทรรศการพระชันษา 96 ปี  (พ.ศ. 2552)

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.

เนื้อหาล่าสุด

เข้าสู่ระบบ

ค้นหา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ธรรมนิพนธ์ | Develop by Sangharaja.org