ธรรมอบรมจิต ตอนที่ 4

Article Index
ธรรมอบรมจิต ตอนที่ 4
2
3
4
5
6
All Pages

พระสงฆ์

สังฆานุสสติ

พระสังฆคุณ ๑ (สุปฏิปนฺโน)

พระสังฆคุณ ๒ (อุชุปฏิปนฺโน)

พระสังฆคุณ ๓ (ญายปฏิปนฺโน)

พระสังฆคุณ ๔ (สามีจิปฏิปนฺโน)

พระสังฆคุณ ๕ (อาหุเนยฺโย)

พระสังฆคุณ ๖ (ปาหุเนยฺโย)

พระสังฆคุณ ๗ (ทกฺขิเณยฺโย)

พระสังฆคุณ ๘ (อญฺชลิกรณีโย)Find the best web hosting service and read ipage review for more information.

เนื้อหาล่าสุด

เข้าสู่ระบบ

ค้นหา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ธรรมนิพนธ์ | Develop by Sangharaja.org