ธรรมกถา

ธรรมกถา

๐๑ พระเกียรติคุณ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/011/01.mp3
๐๒ พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/011/02.mp3
๐๓  ม้วน 190 หน้า A ( 8 ส.ค. 2528 ) 46 นาที พระพุทธคุณ (พุทธานุสสติ)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/011/03.mp3
๐๔ ม้วน 190 หน้า B ( 9 ส.ค. 2528 ) 44 นาที พระคุณของพระพุทธเจ้าบทว่าอรหํ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/011/04.mp3
๐๕ ม้วน 191 หน้า A ( 15 ส.ค. 2528 ) 40 นาที พระพุทธคุณบทว่า อรหํ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/011/05.mp3
๐๖  ม้วน 191 หน้า B ( 16 ส.ค. 2528 ) 26 นาที พระพุทธคุณบทว่า อรหํ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/011/06.mp3
๐๗  ม้วน 192 หน้า A ( 30 ส.ค. 2528 ) 39 นาที พระพุทธคุณบทว่า สมฺมาสมฺพุทโธ  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/011/07.mp3
๐๘ ม้วน 192 หน้า B ( 31 ส.ค. 2528 ) 45 นาที พระพุทธคุณบทว่า วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/011/08.mp3
๐๙  ม้วน 193 หน้า A ( 7 ก.ย. 2528 ) 44 นาที พระพุทธคุณบทว่า วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/011/09.mp3
10 ม้วน 193 หน้า B ( 14 ก.ย. 2528 ) 39 นาที พระพุทธคุณบทว่า วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/011/10.mp3