รวมบันทึกการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  (๑)

15 กุมภาพันธ์ 60

๑. พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (๑๕ ธ.ค. ๕๘) งานออกพระเมรุก่อนวันพระราชทานเพลิงพระศพ

 

 

๒. พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช อัญเชิญพระโกศพระศพจากตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ถึง พระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส (๑๖ ธ.ค. ๕๘)

 

 

 

 

 

 

๓. พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส (๑๖ ธ.ค. ๕๘ ช่วงเย็น ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.จนถึงพระราชพิธีพระราชทานเพลิงจริงเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. และ พระราชพิธิทอดผ้าไตรกองฟอน เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. )

 

๔. พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช : เก็บพระอัฐิ (๑๗ ธ.๕. ๕๘)

 

 

 

 

(ขอขอบคุณที่มาคือช่องThaiPBS https://www.youtube.com/user/ThaiPBS )

หมายเหตุ ๑. : เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระอัฐิ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๑๙ ธ.ค. ๕๘ โดยวันที่ ๑๗ ธ.ค. เปิดให้สักการะ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.ส่วน วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๕๘ เปิดให้สักการะเวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. และวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๕๘ จะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระอัฐในช่วงเช้าเท่านั้น เนื่องจากในเวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีการพระราชกุศลพระอัฐิ.

 


หมายเหตุ ๒. : ประชาชนทั่วไปสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดเนื่องในงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้อีก ๒ วัน ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย คือ
๑. วันเสาร์ที่ ๑๙ ธ.ค. ๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
๒. วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธ.ค. ๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร และ ๑๒.๐๐ น. เป็นพิธีอัญเชิญพระอัฐิประดิษฐาน ณ ตำหนักเดิม และพิธีบรรจุพระสรีรางคาร ณ พระวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร (และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางเวปไซต์ www.sangharaja.org หรือทางช่องสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยช่องต่างๆ ที่ได้อัพโหลดไว้ในเวปไซต์ www.youtube.com เป็นต้น)


หมายเหตุ ๓. : หลังเสร็จสิ้นพิธีบรรจุพระสรีรางคารแล้ว ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ากราบสักการะพระสรีรังคารได้ที่พระวิหารเก๋ง (มุขด้านประตูวัด) วัดบวรนิเวศวิหาร ภายใต้พระพุทธรูปพระพุทธชินสีห์จำลองที่สร้างขึ้นเมื่อคราวฉลองพระชนมายุสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ครบรอบ ๘๐ พรรษา (พระวิหารเก๋งอยู่ระหว่างพระมหาเจดีย์กับพระวิหารพระศรีศาสดา).