การศาสนาในต่างประเทศ

 • ๒๕๐๙
  ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมฑูตไปต่างประเทศ ได้เสด็จไปเป็นประธานสงฆ์ และถวาย
  พระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่ง ในพิธีเปิดวัดพุทธปทีป ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม -
  ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอนพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ และการเสด็จครั้งนั้น ได้ทรงดู
  งานดานการศาสนาในประเทศฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี และ กรีซ ก่อนเสด็จกลับประเทศไทยด้วย
   
 • ๒๕๑๐
  ในฐานะกรรมการมหาเถรสามคม ทรงตามเสด็จสมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฎายี ป.ธ.๙) วัดมกุฎกษัตริยาราม ซึ่งเสด็จเยือน
  ประเทศศรีลังกา อย่างเป็นทางการ ตามคำกราบทูลอาราธนาของรัฐบาลประเทศนั้น เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างพุทธ
  ศาสนิกชนทั้งสองประเทศ ระหว่าง วันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๐
 • ๒๕๑๑
  เสด็จไปดูการพระศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษา ในประเทศอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์ในฐานะประธาน
  กรรมการสภาการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยโดยอนุมัติ
  ของมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยพระเทพกวี (ประยูร สนฺตงฺกุโร ป.ธ.๙) เลขาธการสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัยฯ
  (ในขณะนั้น) ระหว่างวันที่ ๑๖ เมษายน - ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
  อันเป็นผลให้ต่อมาได้มีการวางแผนร่วมกับชาวพุทธในประเทศอินโดนีเซีย ในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศนั้น และได้ส่งพระธรรมทูตไทยชุดแรกไปยังประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒
 • ๒๕๑๓
  เสด็จไปทรงให้การอุปสมบทแก่สามเณรชาวอินโดนีเซียน จำนวน ๕ รูป ณ ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมด้วยพระธรรมโสภณ
  (สนธิ จิจฺจกาโร ป.ธ. ๕) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ตามคำกราบทูลอาราธนาของ พระชินรักขิตเถระหัวหน้าพุทธศาสนิกชนชาวอินโดนีเซีย (ในขณะนั้น) ระหว่างวันที่ ๖ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๓
  ในปีเดียวกัน เสด็จไปทรงดูงานด้านการพระศาสนา และการศึกษาใน ประเทศปากีสถาน เนปาล และอินเดีย ในฐานะประธาน
  กรรมการสภาการศึกษา มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยพระเทพกวี (ประยูร สนฺตงฺกุโร ป.ธ. ๙)เลขาธิการ สภาการศึกษา
  มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ(ในขณะนั้น) ในโอกสาเดียวกันทรงได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม ให้ทรงเป็นผู้แทน ของคณะสงฆ์
  ไทยเสด็จไปเยี่ยมเยือนพระสงฆ์และวัดพระพุทธศาสนา ในประเทศปากีสถานตะวันออก (ปัจจุบันคือประเทศบังกลาเทศ)
  และทรงนำสาส์นของสมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฎายี ป.ธ.๙) วัดมกุฎกษัตริยารามถึงพุทธศาสนิกชนชาวปากีสถานตะวันออก
  พร้อมกับพัสดุสิ่งของและกัปปียภัณฑ์ซึ่งคณะสงฆ์ไทยจัดหาไปช่วยเหลือ ชาวพุทธที่ประสบวาตภัยครั้งใหญ่ในประเทศนั้น
  ระหว่าง วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๔
 • ๒๕๑๘
  เสด็จไปทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดวัดพุทธรังษี ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
  เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรง ประกอบพิธีเปิดและทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
  วิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘
   
 • ๒๕๒๐
  เสด็จไปทรงบรรพชาให้แก่กุลบุตรชาวอินโดนีเซีย จำนวน ๔๓ คน ณ เมืองสมารัง ประเทศอินโดนีเซีย ตามคำกราบทูล
  อาราธนาของพระสงฆ์สังฆเถรวาทอินโดนีเซีย และเมื่อทรงปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วได้เสด็จไปทรงดูงาน
  ด้านพระพุทธศาสนา ณ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศสิงคโปร์ด้วย ระหว่างวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.
  ๒๕๒๐ - ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๑
 • ๒๕๒๓
  เสด็จไปทรงประชุมสหพันธ์คีตาอาศรมสากล ในฐานะแขกพิเศษ ณ ประเทศอินเดีย เมืองทรงปฏิบัติภารกิจที่ประเทศอินเดีย
  เสร็จสิ้นแล้วได้เสด็จไปทรงดูงานด้านพระพุทธศาสนา ณ ประเทศเนปาลด้วย ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓
  ในปีเดียวกัน ได้เสด็จไปทรงดูงานด้านการพระศาสนา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศต่างๆ ในยุโรป ตามคำกราบทูล
  อาราธนาของบริษัทศรีกรุงวัฒนา จำกัด พร้อมด้วยพระธรรมดิลก (วิชมัย ปุญาราโม ป.ธ.๖ ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน -
  ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
 • ๒๕๒๘
  ทรงเป็นประธานคณะ เสด็จพร้อมด้วยพระสงฆ์อีก ๑๙ รูป จากประเทศไทย ไปทรงประกอบพิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถ
  วัดจาการ์ดาธรรมจักรชัย ณ ประเทศอินโดนีเซีย ตามคำกราบทูลอาราธนาของคณะสงฆ์สังฆเถรวาทอินโดนีเซีย
  เป็นการผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดพระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นครั้งแรกในประเทศนั้น ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ในปีเดียวกัน เสด็จพร้อมด้วยคณะสงฆ์จากประเทศไทย ไปทรงเป็นประธานในการบรรพชากุลบุตรศากยะแห่ง
  เนปาล จำนวน ๗๓ คน ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ตามคำกราบทูลอาราธนาของคณะสงฆ์เนปาล
  ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘
 • ๒๕๓๖
  เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำกราบทูลอาราธนาของรัฐบาลจีน โดยได้เสด็จเยือนเมืองต่างๆ
  คือ ปักกิ่ง ซีอาน คุนหมิง และสิบสองปันนา ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ นับเป็นการเจริญศาสน
  สัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์แห่งความสัมพันธ์ฺระหว่างประเทศทั้งสอง
 • ๒๕๓๘
  เสด็จไปทรงเป็นประธานวางศิลาฤกษ์วัดไทย ณ ลุมพินี ประเทศเนปาลซึ่งรัฐบาลไทยจัดสร้างถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ๙ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๓๙
 • ๒๕๔๑
  เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำพุทธศาสนาแห่งโลก ครั้งที่ ๑ ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
  (ทรงเป็นประธานอุปถัมภ์ฯ ครั้งที่ ๒ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และครั้งที่ ๔  ทีมมหาวิทยาลัยมหามกุฎ
  ราชวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดร่วมกับคณะสงฆ์มหายานนิกายเนนบุชสุชุแห่งประเทศญี่ปุน)
 • ๒๕๔๒
  เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย
  และเสด็จไปทรงดูงานด้านการพระศาสนา ณ ประเทศเนปาล
 • test2
 • test
 • พระชันษา ๙๐ ปี