โพธิพฤกษ์ หรือไม้โพธิ์ คือต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตั้งแต่พระทีปังกรเป็นต้นไป  พบในพุทธวงศ์เป็นต้น ส่วนองค์ที่ ๑ ถึงที่ ๓ พบในชินกาลมาลี ดั่งต่อไปนี้

๑.  พระตัณหังกร ไม้สัตตปัณณะ (ตีนเป็ดขาว)

๒.  พระเมธังกร ไม้กิงสุกะ (ทองกวาว)

๓.  พระสรณังกร ไม้ปาตลิ (แคฝอย)

๔.  พระทีปังกร ไม้ปิปผลิ (เลียบ)

๕.   พระโกณฑัญญะ ไม้สาลกัลยาณี (ขานาง)

๖.  พระสุมังคละ ไม้นาคะ (กากะทิง)

๗.  พระสุมนะ ไม้นาคะ (กากะทิง)

๘.  พระเรวตะ ไม้นาคะ (กากะทิง)

๙.  พระโสภิตะ ไม้นาคะ (กากะทิง)

๑๐.  พระอโนมทัสสี ไม้อชชุนะ (รกฟ้า ขาว)

๑๑.  พระปทุมะ ไม้มหาโสณะ (อ้อยช้าง, คำมอก)

๑๒.  พระนารทะ ไม้มหาโสณะ (อ้อยช้าง, คำมอก)

๑๓.  พระปทุมุตตระ ไม้สลฬะ (สน)

๑๔.  พระสุเมธะ ไม้มหานิพพะ (สะเดา ป่า)

๑๕.  พระสุชาตะ ไม้มหาเวฬุ (ไผ่ใหญ่)

๑๖.  พระปิยทัสสี ไม้กกุธะ (กุ่ม)

๑๗.  พระอัตถทัสสี ไม้จัมปกะ (จำปา ป่า)

๑๘.  พระธรรมทัสสี ไม้พิมพชาละ หรือ กุรวกะ (มะพลับ, ซ้องแมว)

๑๙.  พระสิทธัตถะ ไม้กัณณิการะ (กรรณิการ์)

๒๐.  พระติสสะ ไม้อสนะ (ประดู่ลาย)

๒๑.  พระปุสสะ ไม้อาลมกะ (มะขาม ป้อม)

๒๒.  พระวิปัสสี ไม้ปาตลิ (แคฝอย)

๒๓.  พระสิขี ไม้ปุณฑริกะ (มะม่วงป่า)

๒๔.  พระเวสสภู ไม้มหาสาละ (สาละ ใหญ่, ส้านหลวง  หรือมะตาดทางภาค เหนือ)

๒๕.  พระกกุสันธะ ไม้มหาสิริสะ (ซึก ใหญ่)

๒๖.  พระโกนาคมนะ ไม้อุทุมพระ (มะเดื่อ)

๒๗. พระกัสสปะ ไม้นิโครธะ (ไทร, กร่าง)

๒๘. พระโคตมะ คือ  พระพุทธเจ้า พระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย ไม้อัสสัตถะ (โพธิ์, ป่าแป้ง,  ไม้อัสสัตถะ ไทยเรา ทั่วไปเรียกกันว่าโพธิ์ หรือโพ หรือโพใบ (ยังมีโพทะเลอีกอย่างหนึ่ง) ลังกาก็เรียกว่า โพ จะเป็นคำเดิมหรืออาจจะมาจากโพก็ได้ ได้ทราบว่าทางภาคอีสานเรียกว่าไม้ป่าแห้ง)

๒๙. พระเมตไตรย ในอนาคต ไม้นาคะ (กากะทิง)

ไม้โพธิ์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย และ ไม้ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าดั่งกล่าวในพุทธประวัติหรือที่เกี่ยวแก่พระพุทธศาสนประวัติ แม้ภายหลังพุทธปรินิพพานได้มี นิยมปลูกในวัดทั้งหลายน้อยบ้างมากบ้าง แต่ไม้อัสสัตถะที่เราเรียกกันว่า ต้นโพธิ์ ได้นิยมปลูกในวัดทั่วไป มีหลายวัดได้หน่อ หรือพันธุ์มาจากโพธิ์ที่พุทธคยาอันเป็นที่ ตรัสรู้ (พ.พ. ๑๕๗-๑๕๘)

โพธิพฤกษ์ ดู ปัญจวัคคีย์