ประมวลภาพพิธีสมโภชพระสุพรรณบัฏ 18 มีนาคม 2563

PHOTOs

พระราชพิธีสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

ประมวลภาพพิธีสมโภชพระสุพรรณบัฏ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณาโปรดให้การบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมกุฏวิทยมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และอุทิศแด่ พระบูรพาจารย์ และพระบุพการี ในการสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์

SANGHARAJA.ORG