ประมวลภาพพิธีสมโภชพระสุพรรณบัฏ 19 มีนาคม 2563

PHOTOs

พระราชพิธีสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

ประมวลภาพพิธีสมโภชพระสุพรรณบัฏ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณาโปรดให้การบําเพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และเชิญพระอัฐิเข้าประดิษฐาน ณ หอพระนาก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายในพระบรมมหาราชวัง วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ในพระบรมราชูปถัมภ์

SANGHARAJA.ORG