สื่อเผยแพร่

วิดีทัศน์

BIOGRAPHY พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช 2532 สมเด็จพระสังฆราชกับงานฟื้นฟูพระพุทธศาสนา พระเมตตาในการสั่งสอนเทศนาของสมเด็จพระญาณสังวร His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara ๑๐๐ ปี พระสังฆราชา พระประวัติสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara พระจริยาวัตร สารคดี ๑๐๐ ปี พระชันษา พระประวัติสมเด็จพระสังฆราช 19 พระองค์ ลำดับพระสมณศักดิ์(ตอน 3) 02 ชาตกาล สมเด็จพระญาณสังวร พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โดยละเอียด พระประวัติสมเด็จพระสังฆราช สารคดี ๑๐๐ ปี พระชันษา SERMON พระธรรมเทศนา วันอาสาฬหบูชา 2515 Asalha Puja Day by Supreme Patriarch

วิดีทัศน์ Read More »

พระรูป

พระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร พระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร พระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ฯ กับพระบรมวงศานุวงศ์

พระรูป Read More »