การอบรมจิต

2534 230008 (2)

การอบรมจิต

ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร