ธรรมบรรยาย-สัมมาทิฏฐิ

ณ สตูดิโอ พ.ศ. ๒๕๒๘

สัมมาทิฏฐิ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร