ธรรมบรรยาย-บทพระไตรรัตนคุณ

2535-2-025 (10)

ไตรรัตนคุณ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร