สงฺฆราชวรสฺส วนฺทนา คาถา

สงฺฆราชวรสฺส วนฺทนา คาถา

วนฺทามิ วนฺทนา วนฺทนา          จรณ กมเล วนฺทนา
มหาสงฺฆราชวรสฺส                 สิริปาทสฺมึ วนฺทนา
าณสํวร มหาเถโร                ปวรนิเวสิ ธีโร
การุญฺโ สีตหทโย                 นานากมฺเมสุ โกสโล
กุสโล ธมฺมํ เทเสตุ                   นานาภาสาย โกวิโท
ติสิกฺขาภิสมูเปโต                    สพฺเพน สพฺพทา สทา
พหุชนานํ หิตตฺถาย                 มหาชนานํ เสวโก
ฉนวุติวโยวุฑฺโฒ                      ปริปูรติ อายุนา
ปตฺโต กาโล อิทานิสฺส               ททามิ วรมงฺคลํ
สพโล สุขวณฺณายุ                   โหตุ วุฑฺฒิ จ สพฺพทา
เย จ อตีตา สมฺพุทฺธา                เย จ อริยสาวกา
สพฺพสฺส อานุภาเวน                 อโรโค โหตุ นิรุปทฺทโว
อนาคเต จ เย พุทฺธา                 เย จ สาวกนาคตา
เตสํปิ อานุภาเวน                       โหตุ สิทฺธิ สุมงฺคลํ
สุวฑฺฒโน มหาเถโร                   สฺยามรฏฺสิรินฺธโร
อตีว สุจิรํ กาลํ                           โชเตตุ ชินสาสเน

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.

เข้าสู่ระบบ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ธรรมนิพนธ์ | Develop by Sangharaja.org