๒๑ เมษายน ๒๕๓๒

พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร ที่ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเป็นผู้ที่รักการศึกษา และมักทรงศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ แม้ปัญหาพระพลานามัยก็ไม่ได้บั่นทอนความใฝ่ศึกษาของพระองค์ ภาพนี้เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระโสภนคณาภรณ์ พระราชาคณะชั้นเทพ ณ ตำหนักคอยท่า ปราโมช

VAJIRANYANASAMVARA

SOMDET PHRA SANGHARAJACHAO KROM LUANG VAJIRANAYANASAMVARA

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ทรงเป็นผู้ใคร่ในการศึกษา ทรงเป็นนักวิชาการและนักวิเคราะห์ธรรมตามหลักการของพระพุทธศาสนา ทรงสร้างวัตถุธรรมอันนำสุขประโยชน์สู่ประชาชนทั่วไป ทรงเป็นที่เคารพสักการะตลอดไปถึงพุทธศาสนิกชนในนานาประเทศ ที่ประชุมผู้นำสูงสุดแห่งพุทธศาสนาโลก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ทูลถวายตำแหน่ง พระประมุขสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาโลก

SANGHARAJA ACTIVITIES
 • การประชุมวิชาการ (Conference)
 • นิทรรศการ (Exhibition)
 • กรณียกิจด้านการต่างประเทศ (International)
 • งานพระธรรมทูต
SANGHARAJA CONTENT
 • ห้องสมุดธรรมนิพนธ์ (e-Library)
 • ธรรมเทศนา (Recording)
 • สารคดี วิดีทัศน์ (VDO)
 • ธรรมาภิธาน
 • ABC : Awakening Buddhist Cites
SANGHARAJA EVENT
 • การสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช
 • พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
 • การสถาปนาพระอัฐิ