พระกรณียกิจ

ฐาตุ จิรํ สตํ ธมฺโม ธมฺมธรา จ ปุคฺคลา สงฺโฆ โหตุ สมคฺโค ว อตฺถาย จ หิตาย จ.

ฐาตุ จิรํ สตํ ธมฺโม ธมฺมทฺธรา จ ปุคฺคลา 
ขอธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่นาน อนึ่ง ขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมจงดำรงอยู่นาน

สงฺโฆ โหตุ สมคฺโค ว อตฺถาย จ หิตาย จ.
ขอพระสงฆ์จงมีความสามัคคี พร้อมเพรียงกันในอันทำประโยชน์และสิ่งอันเกื้อกูลเถิด
Print

การวัด

5 พระธรรมทูต

งานพระธรรมทูต

GPch10repage

สาธารณูปการ

IMG_2572

พระมหากรุณาธิคุณ

Conference1

การประชุมวิชาการ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงนำคณะสงฆ์สวดมนต์เพื่อสันติภาพโลก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๔

พระกรณียกิจประจำ

world_mapCS3

ด้านการต่างประเทศ

IMG_2522

การศึกษาคณะสงฆ์

IMG_2498

การบริหารคณะสงฆ์

SANGHARAJA ACTIVITIES
 • การประชุมวิชาการ (Conference)
 • นิทรรศการ (Exhibition)
 • กรณียกิจด้านการต่างประเทศ (International)
 • งานพระธรรมทูต
SANGHARAJA CONTENT
 • ห้องสมุดธรรมนิพนธ์ (e-Library)
 • ธรรมเทศนา (Recording)
 • สารคดี วิดีทัศน์ (VDO)
 • ธรรมาภิธาน
 • ABC : Awakening Buddhist Cites
SANGHARAJA EVENT
 • การสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช
 • พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
 • การสถาปนาพระอัฐิ