เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเป็นผู้ที่รักการศึกษา และมักทรงศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ แม้ปัญหาพระพลานามัยก็ไม่ได้บั่นทอนความใฝ่ศึกษาของพระองค์ ภาพนี้เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระโสภนคณาภรณ์ พระราชาคณะชั้นเทพ ณ ตำหนักคอยท่า ปราโมช

VAJIRANYANASAMVARA

SOMDET PHRA SANGHARAJACHAO KROM LUANG VAJIRANAYANASAMVARA

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ทรงเป็นผู้ใคร่ในการศึกษา ทรงเป็นนักวิชาการและนักวิเคราะห์ธรรมตามหลักการของพระพุทธศาสนา ทรงสร้างวัตถุธรรมอันนำสุขประโยชน์สู่ประชาชนทั่วไป ทรงเป็นที่เคารพสักการะตลอดไปถึงพุทธศาสนิกชนในนานาประเทศ ที่ประชุมผู้นำสูงสุดแห่งพุทธศาสนาโลก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ทูลถวายตำแหน่ง พระประมุขสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาโลก

อุทยานการเรียนรู้พระพุทธศาสนานานาชาติ

หอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

จังหวัดกาญจนบุรี

พระประวัติ

ณ ปากแพรก ซึ่งรู้จักในเวลาต่อมาว่า ตำบลปากแพรก กาญจนบุรี ชีวิตน้อยๆ ชีวิตหนึ่งได้อุบัติในครอบครัว "คชวัตร" ของคืนวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ นั่นคืออุบัติการของ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร.....

 

คำอธิบายทิ้งไป กำหนดไว้แต่ธรรมเท่านั้น

ธรรมนิพนธ์

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร มีพระนิสัยที่ทรงชอบจดบันทึกมาตั้งแต่สมัยยังทรงพระเยาว์ และได้ทรงเริ่มนิพนธ์เรื่องต่างๆ มาตั้งแต่ยังทรงเป็นพระเปรียญ งานพระนิพนธ์มีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ พระธรรมเทศนา ธรรมบรรยาย คำสอนกรรมฐาน หลักพระพุทธศาสนา ประวัติหรือตำนาน ธรรมคดี ธรรมนิยาย พระโอวาทและคติธรรม คำประพันธ์ พระนิพนธ์ภาษาอังกฤษ

ธรรมเทศนา

การให้การศึกษาพระพุทธศาสนาแก่คนทั่วไปอีกอย่างหนึ่ง คือ การเทศนาในโอกาสต่างๆ การเทศน์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร แต่ละครั้งทรงมีการเตรียมการเป็นอย่างดี กล่าวคือ ก่อนวันที่จะทรงเทศน์ ทรงพิจารณาเลือกหัวข้อธรรมจากพระไตรปิฎกว่าจะทรงเทศน์เรื่องอะไร แล้วทรงจดบันทึกหัวข้อธรรมหรือพุทธสุภาษิตบทนั้นมาทบทวนจนขึ้นใจ หลังทำวัตรสวดมนต์ก่อนที่จะเข้าที่บรรทมในคืนวันนั้น ก็จะทรงนำเอาหัวข้อธรรมที่ทรงเตรียมไว้นั้นมาไตรตรอง ดังนั้นการแสดงธรรมแต่ละครั้งจึงมีความแจ่มแจ้งชัดเจน มีความกระชับทั้งในภาษาและเนื้อความ

SANGHARAJA ACTIVITIES
 • การประชุมวิชาการ (Conference)
 • นิทรรศการ (Exhibition)
 • กรณียกิจด้านการต่างประเทศ (International)
 • งานพระธรรมทูต
SANGHARAJA CONTENT
 • ห้องสมุดธรรมนิพนธ์ (e-Library)
 • ธรรมเทศนา (Recording)
 • สารคดี วิดีทัศน์ (VDO)
 • ธรรมาภิธาน
 • ABC : Awakening Buddhist Cites
SANGHARAJA EVENT
 • การสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช
 • พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
 • การสถาปนาพระอัฐิ