ธรรมเทศนา

IMG_2534

ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้ เป็นศีล

ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนา เป็นเครื่องเตือนใจให้กลับได้สติปัญญาในเมื่อประสบเรื่องของโลก ทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนา ตามนัยพระพุทธภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นนิกเขปบท ณ เบื้องต้น พระพุทธนิพนธ์นั้นแปลว่า “บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลง” มีความหมายโดยตรงคือไม่แสดงอาการเช่นนั้น ด้วยอำนาจความยินดีและยินร้ายในโลกธรรม ดั่งจะอธิบายเป็นลำดับไป.

SANGHARAJA ACTIVITIES
 • การประชุมวิชาการ (Conference)
 • นิทรรศการ (Exhibition)
 • กรณียกิจด้านการต่างประเทศ (International)
 • งานพระธรรมทูต
SANGHARAJA CONTENT
 • ห้องสมุดธรรมนิพนธ์ (e-Library)
 • ธรรมเทศนา (Recording)
 • สารคดี วิดีทัศน์ (VDO)
 • ธรรมาภิธาน
 • ABC : Awakening Buddhist Cites
SANGHARAJA EVENT
 • การสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช
 • พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
 • การสถาปนาพระอัฐิ